عنوان پروژه:   بولت تنشنر

مشخصات فنی:   فشار 1500 بار

سایز: تا 4 اینچ

مدل:    ساب سی


عنوان پروژه:   اسمارت فلنج

مدل: مستقل

مشخصات فنی:   تا کلاس 2500

سایز: تا 42 اینچ


عنوان پروژه:   آند کلمپ

سایز: تا 32اینچ


عنوان پروژه:   اسکید نصب

 


عنوان پروژه:   اسمارت فلنج هیدرولیک

ویژگی: کاهش زمان نصب


عنوان پروژه:   کلمپ نشت بند


عنوان پروژه:   تقویت سازی خط لوله


عنوان پروژه:   تجهیزات EPRS