عنوان پروژه:   اویل پمپ شفت درایو

مشخصات فنی:   فشار کاری دو بار

کاربرد:   کمپرسورهای سنتک

مدل:   اینگرسوررند